FAQ / OSS

ACH Logo 99

===========================
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
about ATLANTIS CRYSTAL HEALING

OFTE STILTE SPØRSMÅL
om ATLANTIS KRYSTALL HEALING
=============================
.

Which symptoms can be treated?
We can never give you a promise for complete healing success, but anything is possible with Atlantis Crystal Healing. It is important to speak to Nirr to discuss what is needed and to receive treatment according to your individual needs. Atlantis Crystal Healing works from a holistic point of view and therefore not only looks at the symptom but also at the cause of the issue. Therefore, any symptom can be treated in order to achieve holistic healing. Atlantis Crystal Healing is not always as instant as a surgery in a hospital or taking strong medication, but it shows a clear healing path which includes all aspects of yourself.
Hvilke symptomer kan bli behandlet ?
Vi kan aldri gi deg noen garanti for fullstendig og velykket helbredelse, men mye kan være mulig med Atlantis Krystall healing. Det er viktig å snakke med Nirr for å diskutere hva som trengs og for å motta behandling i samsvar med dine individuelle behov. Atlantis Krystall healing virker fra et holistisk perspektiv og fokuserer derfor ikke bare på symptomene men også på årsakene til problemet. Derfor kan alle symptomer bli behandlet for å oppnå holistisk helbredelse. Atlantis Krystall Healing virker ikke alltid så hurtig som en kirurgisk operasjon ved et sykehus, eller ved å ta sterke medisiner, men den viser en klar helbredelsesvei som inkluderer alle aspektene ved deg selv.

Do I have to believe that it works?
No. It is only necessary to be open for positive change. If you are very resistant to let change happen, it is harder for the Atlantis Crystal Healer to work through your energetic shield. The crystals have such a strong, positive vibration which should encourage you to be open for their healing frequencies.
Må jeg tro på at det mirkier ?
Nei. Det er tilstrekkelig å være åpen for positiv forandring. Hvis du har mye motstand mot å la forandring skje, er det vanskeligere for Atlantis Krystall Healeren å arbeide seg gjennom ditt energetiske skjold. Krystallene har slik en sterk, positiv vibrasjon som burde oppmuntre deg til å være åpen for deres helbredende frekvenser.

How long is a crystal healing session?
It depends on the treatment method. A proper session can be anything between 30 minutes and one and a half hours. The initial session may be longer; follow-ups can be shorter. Please ask Nirr when you make an appointment.
Hvor lenge varer en Krystall healing behandling?
Det avhenger av hvilken behandlingsmetode. En riktig behandling kan vare fra 30 minutter til en og en halv time, den innledende behandlingen kan vare lenger; oppfølgende behandlinger kan vare kortere. Spør Nirr når du bestiller en time.

How long does it take till I feel better?
It depends on how well your body integrates the light and how severe the issue is. The experience has shown that the first treatment already brings a lot of positive change, but follow-ups might be necessary. Just ask Nirr for advice.
Hvor lenge tar det før jeg føler meg bedre?
Det er avhengig av hvor godt din kropp integrerer lyset og hvor alvorlig problemet er. Erfaringen har vist at allerede den første behandlingen kan gi mye positiv forandring, men oppfølgende behandlinger kan bli nødvendig. Spør Nirr om råd.

Which crystals are used for Atlantis Crystal Healing?
The crystals and gemstones are carefully selected and charged. They are cleansed after each treatment and stored accordingly. They are very powerful carriers of light.
Hva slags krystaller blir brukt for Atlantis Krystall Healing ?
Krystallene og edelstenene blir nøyaktig og grundig valgt og ladet. De blir renset etter hver behandling og lagret tilsvarende. De er veldig kraftige lysbærere.

Can animals receive Atlantis Crystal Healing?
Yes. Some Atlantis Crystal Healers have specialised in animal treatments and have had great success. Animals are very sensitive and non-invasive, natural treatment methods like Atlantis Crystal Healing are very suitable for them.
Kan dyr få Atlantis Krystall Healing ?
Ja. Noen Atlantis Krystall healere har spesialisert seg i dyrebehandlinger og har hatt stor suksess. Dyr er veldig sensitive og ikke-påtrengende, naturlige behandlingsmetoder som Atlantis Krystall Healing passer veldig godt for dem.

Can children be treated?
Yes. Atlantis Crystal Healing is great for children of all age groups. Apart from treating physical problems, children can also receive support in the different stages of their development. It furthers their inner balance, clarity and self-confidence. Our experience has shown that children respond well to Atlantis Crystal Healing.
Kan barn bli behandlet ?
Ja. Atlantis Krystall Healing er flott for barn i alle aldre. Bortsett fra å behandle fysiske problemer kan barn også få støtte i de forskjellige fasene av deres utvikling. Det fremmer barns indre balanse, klarhet og selv-bevissthet. Vår erfaring har vist at barn reagerer vel på Atlantis Krystall Healing.

Can I receive a treatment when I’m pregnant?
Yes. All methods of Atlantis Crystal Healing can be done during pregnancy. Treatments for the spine (in lateral position) in particular are extremely relaxing. Crystal surgery helps to ease discomforts by stimulating the body’s own energy flow. Ask your Atlantis Crystal Healer about the possibilities.
Kan jeg få en behandling når jeg er gravid ?
Ja. Alle metoder av Atlantis Krystall Healing kan bli gjort under svangerskapet. Fortrinnsvis ryggbehandlinger (i sidelengs posisjon) er veldig avslappende. Krystall kirugi hjelper til å lindre besvær ved stimulering av kroppens egen energi flyt. Spør Nirr om hva slags muligheter som finnes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.