Starlight Essences Therapy

and its 3 level system

The Starlight Essences is a new essences system developed and created in 2002/2003 through Deborah Reiter/Stonehenge/England. It’s a system to support Earth and humankind in the time of transition towards the Aquarius Age also called the Golden Age or the Age of the Heart Chakra; to help them adapt and adjust to the new energies that are streaming in and to be able to create this new world, filled with light and in alignment to the divine.

Nirr met Deborah in 2006 was fascinated from the Starlight Essences and worked in her alternative therapy clinic in 2008 for 2 years. In 2009 he decided to become a Starlight Essences Therapist himself, did the training and started to treat and help people to free themselves and live their potentials.

Starlight Essences Logo cropped
The 3 level system:

Level 1, are the first 31 essences, which focus on our foundation, our connection with Heaven and Earth, and on our chakras and the energy bodies of the aura. The Essences therapist knows/sees these energy bodies through his increased perception level, so that he can completely understand these different bodies and is able to consult with his client, specifically in relation to the themes that the clients present.
The essences act like a mirror, which shows the clients resonances to their particular life theme in their different energy bodies. This enables the Starlight Essence Therapist to work with the essences in the aura and on the body, bringing about an immediate change.

Level 2: The second level is the 62 essences of the star systems and planets. They give insights into the star paths of the human soul, and help to strengthen existing potential, unlock new qualities and make contact with one’s own visions on the path to one’s own fulfillment. With the help of these essences, starlight, which existed in different ages of Earth and is stored in the Earth’s interior and in ‘sacred’ sites, can be re-awakened and freed.

Level 3: The third level comprise 21 essences of divine qualities and 10 essences of the white goddesses. These essences particularly support the light, which is coming to Earth through the golden waves, to prepare and manifest the Golden Age. They bring completely new healing levels and methods, so that it becomes easier to experience and live one’s own divinity.
Working with the essences of level three can also include the following aspects, which are all tailored to the clients needs:

– construction of power places
– the charging of rooms and crystals
– the creation of healing mandalas

Feel free to ask Nirr for more information about the Starlight Essences –
or to book a treatment – or about Starligh Essences workshops.
https://nirrjourneying.com/contact/

Workshops

You may also check out the Etsy Shop ‘StarStoneCrystals’ for more information about the energized crystals carrying the beautiful light of Deborah’s Starlight Essences.

Find StarStoneCrystals also on Facebook for more displayed Feng Shui and Healing Crystals and for more wonderful Crystal Necklaces infused with Deborah’s Starlight Essences.

StarlightMandala

——————————————————————————————

Starlight Essences Terapi
og dens 3 nivå system

Starlight Essences er et nytt essens system utviklet og laget i 2002/2003 via Deborah Reiter/Stonehenge/England. Det er et system laget til støtte for jorden og menneskeheten i overgangstiden mot Vannmannens Tidsalder eller den Gylne Tidsalder (Hjertechakraets Tidsalder); for å hjelpe dem til å tilpasse og justere seg til de nye energiene som strømmer inn, og for å bli i stand til å skape denne nye verden, fylt med lys og i overensstemmelse med det guddommelige.

Nirr møtte Deborah i 2006, ble fascinert av Starlight Essensene og arbeidet i hennes alternative terapi klinikk fra 2008, i 2 år. I 2009 bestemte han seg for å bli Starlight-Essence terapeut selv. Han gikk gjennom opplæringen og begynte å behandle og hjelpe mennesker til å frigjøre seg selv og leve ut deres potensial.

Starlight Essences Logo cropped
3 nivå systemet:

Nivå 1, omfatter de 31 første essensene som fokuserer på vårt fundament, vår forbindelse med himmelen og jorden, og på våre chakraer og energi-kroppene til auraen. Essens terapeuten kjenner/ser disse energikroppene ved hjelp av sine utviklede sanseevner slik at han/hun kan fullt ut forstå disse forskjellige kroppene og er i stand til å konsultere med sine klienter, spesielt i relasjon til de temaer som klientene presenterer. Essensene fungerer som speil som viser klientene resonanser til deres bestemte livstemaer i deres ulike energikropper. Dette gjør det mulig for terapeuten å arbeide med essensene i auraen og på kroppen for dermed å skape en umiddelbar forandring.

Nivå 2: Det andre nivået omfatter de 62 essenser til stjernesystemene og planetene. De gir innsikter i stjerneveier til menneskesjelen, og hjelper til med å styrke det eksisterende potensial, avdekke nye kvaliteter og skape kontakt med ens egen visjon på veien til egen fyllestgjørelse. Ved hjelp av disse Essensene, Stjernelys, som eksisterte i forskjellige tidsaldere på jorden og som er lagret i jordas indre interiør og i ”Hellige” områder, kan bli vekket på nytt og frigjort.

Nivå 3: Det tredje nivået omfatter 21 essenser av guddommelige kvaliteter og 10 essenser av de hvite gudinner. Disse essensene støtter hovedsakelig lyset, som kommer til jorden gjennom de gylne bølger, for å forberede og manifestere den Gylne Tidsalder. De bringer fullstendig nye healingsnivåer og metoder, slik at det blir lettere å erfare og leve i samsvar med sin guddommelighet.

Å arbeide med essensene fra nivå 3 kan også inkludere følgende aspekter, som alle er skreddersydde til klientens behov:

Konstruering av kraftsteder
Oppladning av rom og krystaller
Skapelse av ”healende” mandalaer

Tar kontakt med Nirr for mer informasjon om Stjernelys Essensene –
eller for å bestille en behandlingstime – eller om Stjernelys workshops.
https://nirrjourneying.com/contact/

Workshops

StarlightMandala