Atlantis Crystal Healing for the Spine

ACH for the SPINEThe spine crystal frees and enhances the flow in the spine channel. The light channel, which flows through the spine, is a channel of devotion and the main energy flow between heaven and earth. The spine is a willpower / success organ and therefore, the flow in the spine is often affected and reduced by conflicts of willpower. The spine crystal cleanses the complete energy channel in the spine. Stagnant energies are removed. In combination with chakra crystals, isolated aspects can be brought back into the main energy flow. This brings relaxation and a feeling of unity with yourself. It helps you to accept all your aspects and to let go of what is no longer needed. As the chakras are located along the spine and the energy supply points for the organs are located close to the spine, work with the spine crystal positively influences your whole energy system. To find an Atlantis Crystal Healer visit: http://www.crystal-healing-of-atlantis.com

For more information about treatments and workshops contact Nirr.
For more information visit also the FAQ page https://nirrjourneying.wordpress.com/oss-faq/

Atlantis Krystall Healing for Ryggen

ACH Logo 99

~

Virvelsøylekrystallen frigjør og forbedrer flyten
i virvelsøylekanalen. Lys kanalen, som flyttes gjennom virvelsøylen, er en hengivelseskanal og hovedenergien mellom himmel og jord beveger seg gjennom denne kanalen.

~

Virvelsøylen er en viljestyrke/suksess organ og derfor er flyten i virvelsøylen ofte påvirket og redusert gjennom viljestyrkekonflikter. Virvelsøylekrystallen renser hele energikanalen i virvelsøylen. Stagnerende energier blir fjernet.

~

Kombinert med chakra krystaller kan fraskildte aspekter komme tilbake til hoved-energi flyten. Det virker avslappende og gir en følelse til å være i enhet meg deg selv. Det hjelper deg til å akseptere alle dine aspekter og til å gi slipp på alt som er ubrukbar.

~

Da chakraene ligger langs virvelsøylen og energiforsyningspunktene for organene befinner seg nær virvelsøylen, virker dette arbeidet med virvelsøylekrystallen positivt på hele ditt energisystem. Spenninger som følge av dårlig holdning eller ensidige aktiviteter kan også bli balanserte med virvelsøylekrystallen.

~

Det er også mulig å behandle terapiresistente sykdommer som særskilte konflikter som påvirker ryggen og som kan føre til terapi resistens. Virvelsøylekrystallen gjør det mulig å gi slipp på gamle problemer eller temaer og skaper en ny flyt. Det hjelper kroppen til å frigjøre seg selv fra somatiske symptomer.

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.
~

Atlantis Crystal Healing for the spine_picture